Упис на основне академске студије

Основне академске студије трају четири године и омогућавају стицање 240 ЕСПБ. Рокови за упис су јунско – јулски и септембарски. Могућe јe уписати студијe уз рад, што јe прeдвиђeно актуeлним Законом о високом образовању чимe сe формално рeгулишe статус запослeних студeната. На Високој техничкој школи академских студија изводе се следећи студијски програми:

 • Наутика,
 • Бродомашинство.

Предуслови за упис су следећи:

 • Завршена четверогодишња средња школа,
 • Положен пријемни испит из математике и географије.

На основне академске студије може се уписати:

 • на смер Наутика – 50 кандидата,
 • на смер Бродомашинство – 50 кандидата.

Школарина
Трошкови школарине детаљно су описани на следећој страници.

Рангирање кандидата

По основу пријемног испита из предмета математика и гeографија кандидат може да оствари до 60 поена, по 30 поена из сваког предмета. Успех који је кандидат остварио у претходном школовању – средњој школи обрачунава се тако што се просечна оцена сваког завршеног разреда помножи са два (2). По овом основу кандидат може да оствари до 40 поена. Успех са матурског испита се узима и посебно вреднује на начин прецизније дефинисан у наставку текста. У прву годину студија не може се уписати кандидат без положеног пријемног испита. До уписне квоте од 100 студената могу се уписати и кандидати који имају положен пријемни испит из математике и географије на другим високошколским установама. Ако немају положен неки од ових испита, полажу само недостајући испит.

На основу критеријума конкурса, сачињава се ранг листа пријављених кандидата. Редослед кандидата за упис на основне академске студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. У случајевима када два кандидата остваре исти број поена, предност на ранг листи има кандидат који има већу оцену са матурског испита. Право уписа на основне академске студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру утврђеног броја студената за упис на студијске програме.

Упис страних држављана

Кандидат се може уписати на основне академске студије ако говори српски језик под истим условима као и домаћи држављанин. За стране држављане потребно је да доставе нострификоване дипломе о завршеној средњој школи. Нострификација се врши у ресорном министраству просвете Републике Србије. Такође је потребно донети и потврду о знању српског језика или положити пријемни испит из српског језика пред комисијом Школе.

За упис су потребна следећа документа:

 • Диплома о стеченом средњем образовању.
 • Сведочанство о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе,
 • Извод из књиге рођених,
 • Попуњен ШВ образац,
 • Доказ о уплати школарине.

Пријављивање за упис може се обавити преко следеће форме.

Консултације и збирке задатака

Кандидат се може пријавити на консултације у вези пријемног испита телефоном или слањем електронске поруке на адресу info@vbs.edu.rs. Консултације су бесплатне. На страници студентског сервиса објављене су збирке решених задатака из предмета математика и из предмета географија. Преузмите збирку задатака из математике и географије. Из ових збирки задатака саставља се тест за пријемни испит.

Датуми у вези уписа и пријемних испита за јунско/јулски уписни рок

ДогађајДатумВреме
Пријем докумената кандидатадо 04.07.2022. 09.00h-15.00h
Пријемни испит из географије04.07.2022. 12.00h
Пријемни испит из математике04.07.2022. 13.00h
Објављивање ранг листе кандидата05.07.2022. до 11.00h
Пријем жалби и приговора на ранг листу05.07.2022. 09.00h-10.00h
Упис кандидата07.07.2022.09.00h-14.00h

Датуми у вези уписа и пријемних испита за септембарски уписни рок

ДогађајДатумВреме
Пријем докумената кандидатадо 12.09.2022. 09.00h-15.00h
Пријемни испит из географије12.09.2022. 12.00h
Пријемни испит из математике12.09.2022. 13.00h
Објављивање ранг листе кандидата13.09.2022. до 10.00h
Пријем жалби и приговора на ранг листу14.09.2022. до 10.00h-12.00h
Објављивање решења по жалбама кандидата15.09.2022. до 12.00h
Упис кандидата16.09.2022.09.00h-13.00h

Такође, можете преузети и оригинални текст конкурса за упис у школску 2022/2023. годину.

pdf-150x150

Конкурс за упис у школску 2022/2023. годину.

*
*
*
*
*
Подаци о студенту
*
*
*
*
*
*
*
*
Подаци о сталном боравку студента
*
*
*
Адреса за време студирања и школарина
*
*
*
*
*
Подаци о предузећу или установи које плаћа шкларину:
*