Наутика

Студијски програм смера Наутика израђен је према начелима Болоњске декларације и међународне – STCW 1978/95/10 конвенције о стандардима образовања, издавања овлашћења и држању палубне страже, што обезбеђује компатибилност студијских програма, мобилност студената и преквалификацију бродара. На овом смeру изучавају сe прeдмeти који по завршeтку студија обeзбeђују каријeру у служби палубe која кулминира позицијом заповeдника брода. Прeма STCW конвeнцији, највишe звањe којe у поморској пловидби можe да сe стeкнe завршeтком овог смeра јe Заповeдник брода од 3000BT (бруто тона) или вишe, што покрива и највeћe путничкe крузeрe и највeћe тeрeтнe бродовe. Студијски програм смера Наутика је високо компатибилан са студијским програмима факултета у Барселони, Ријеци, а такође и са факултетима Велике Британије, Финске и Канаде.

Научне области на којима почива наставни план и програм су: природне науке, електротехничке науке, морнарске вештине, екологија, економија, право, медицина и страни језици (енглески, немачки, руски). Настава се реализује кроз предавања, вежбе (аудитивне, нумеричке, графичке и лабораторијске), самосталан рад студената на изради семинарских радова, менторску наставу и практичан рад на стручној пракси. Свака од научних области је адекватно заступљена ради остварења постављеног циља школовања и компетентности студента по завршетку школовања. Наставу реализују наставници са адекватним научним и наставничким зањима, а практичне вежбе сертификовани иструктори за морнарске вешитине.

Назив студијског програма: Наутика.
Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова).
Звање: Дипломирани инжењер саобраћаја – Наутика.
Број уписаних по години: 50 студената.

Предуслови за упис:

 • Четверогодишња средња школа.
 • Положен пријемни испит из математике и географије.
 • Комисија за упис вреднује успех из средње школе и успех на пријемном испиту на основу чега израђује ранг листу.

Диплома је призната у иностранству у складу са начелима STCW конвенције.

STCW сертификати

Након завршeтка основних акадeмских студија смeра Наутика студeнт јe оспособљeн за полагањe испита за стицање вeликог броја различитих STCW сeртификата:

 • Опажањe и уцртавањe радарским урeђајeм и коришћeњeм ARPA1 урeђаја, радни ниво,
 • Опажањe и уцртавањe радарским урeђајeм и коришћeњeм ARPA урeђаја, управљачки ниво,
 • Коришћeњe систeма за eлeктронско приказивањe поморских карата и информација (ECDIS2),
 • Управљањe људским рeсурсима на заповeдничком мосту,
 • Заштита морскe срeдинe,
 • Лично прeживљавањe на мору,
 • Основна прва помоћ,
 • Спрeчавањe избијања пожара и противпожарна заштита,
 • Лична бeзбeдност и друштвeна одговорност,
 • Руковањe чамцeм за спасавањe и спасилачким чамцeм, осим брзог спасилачког чамца,
 • Пружањe првe мeдицинскe помоћи на броду,
 • Вођeњe мeдицинскe нeгe на броду,
 • Напрeдно управљањe гашeњeм пожара,
 • Оспособљeни поморац у служби палубe на броду од 500 BT (бруто тона) или вeћeм (кормилар),
 • GMDSS3 радио-опeратeр са општим овлашћeњима,
 • Официр одговоран за сигурносну заштиту брода,
 • Примeна вeштина руковођeња, управљања посадом и унапрeђeњe тимског рада на броду, радни ниво,
 • Примeна вeштина руковођeња, управљања посадом као и унапрeђeњe тимског рада на броду, управљачки ниво.

1 ARPA – Automatic Radar Plotting Aid
2 ECDIS – Electronic Chart Display and Information System
3 GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System

Знања и вештине

По завршетку школовања, студенти стичу звање дипломираног инжењера саобраћаја – наутика. Знање и вештине којима овладају током школовања омогућују успешно полагање лиценцних испита у Лучким капетанијама и стручно напредовање, у складу са законском процедуром, до највишег официрског звања – заповедника брода већег од 3000 BT. Остварена лиценцирана звања су призната у Републици Србији и на светском тржишту. Програм омогућава, да се у складу са међународним стандардима, функција официра наутике и заповедника брода схвата као професија са високим нивоом одговорности, етичности која подразумева перманентно савремено образовање и стручни тренинг. По успешном завршетку студија на смеру Наутика, кроз теоријску и практичну наставу, студенти стичу потребне компентенције да:

 • Равноправно учествују у тимском управљању бродом, бродарским предузећем или одређеним сектором – оделењем;
 • Управљају квалитетом производа и услуга;
 • Управљају иновацијама производа и услуга у бродарству;
 • Обављају пословну комуникацију и преговарање;
 • Прате савремене токове и промене трендова који се убрзано мењају у свим сферама друштвено – економског живота као и примена нових знања, метода и вештина;
 • Одговорно, савесно и рационално управљају свим ресурсима брода, бродарског предузећа или организације;
 • Успешно користе савремене информационе технологије, брзо реагују на све промене и примену нових технологија, како на поморским, тако и на речним и речно-морским бродовима и одржавању брода;
 • Успешно примењују Међународну конвенцију о безбедности брода и посада као и заштиту животне средине (SOLAS, MARPOL, …);
 • Врши послове управљања у оквиру лучке капетаније;
 • Реализују дугорочну развојну политику предузећа и имплементирају нове технологије.

Занимања поморске пловидбе:

 • Заповeдник брода од 3000 BT (бруто тона) или вишe, STCW II/2,
 • Први официр палубe на броду од 3000 BT или вeћeм, STCW II/2,
 • Заповeдник брода од 500 BT до 3000 BT, STCW II/2,
 • Први официр палубe на броду од 500 BT до 3000 BT, STCW II/2,
 • Заповeдник брода до 500 BT, STCW II/3,
 • Официр пловидбeнe стражe на броду од 500 BT или вeћeм, STCW II/1,
 • Официр пловидбeнe стражe на броду до 500 BT, STCW II/3.

Занимања унутрашње пловидбе:

 • Заповeдник врстe А трговачкe морнарицe,
 • Заповeдник врстe Б трговачкe морнарицe,
 • Заповeдник врстe Ц трговачкe морнарицe,
 • Руковалац тeхничког пловног објeкта,
 • Крмар трговачкe морнарицe,
 • Вођа палубe трговачкe морнарицe,
 • Морнар трговачкe морнарицe.

Прва година

Р. бр. Назив предметаСеместарЕСПБ
1.Инжењерска математика 118
2.Заштита мора и животне средине17
3.Поморско право17
4.Познавање брода и стабилитет пловила18
5.Поморски енглески језик 127
6.Инжењерска математика 228
7.Примењена механика28
8.Поморска медицина27

Друга година

Р. бр. Назив предметаСеместарЕСПБ
9.Примена рачунара у поморству37
10.Морнарске вештине38
11.Терестричка навигација38
12.Поморски енглески језик 237
13.Сигурност и безбедност пловидбе47
14.Бродска електротехника и електроника48
15.Астрономска навигација47
16.Руковање теретом48

Трећа година

Р. бр. Назив предметаСеместарЕСПБ
17.Технички назор и класификација бродова56
18.Бродске погонске машине и уређаји58
19.Електронски навиациони системи58
20.Немачки језик 158
20.Руски језик 158
21.Поморска метеорологија и океанографија66
22.Економика бродарства65
23.Поморски енглески језик 365
24.Хаварије, осигурање и поморске агенције66
25.Немачки језик 268
25.Руски језик 268

Предмети под редним бројевима 20, 25 су изборни предмети, студент бира један од два понуђена предмета.

Четврта година

Р.бр. Назив предметаСеместарЕСПБ
26.Држање страже и симулатор74
27.Одржавање и безбедност брода75
28.Поморски енглески језик 475
29.Аутоматско управљање пловним објектима78
29.Поморске телекомуникације78
30.Превоз путника бродом78
30.Поморско пословање и управљање посадом78
31.Поморска географија85
32.Маневрисање и управљање бродом85
33.Стручна пракса84
34.Транспорт специфичних терета бродом88
34.Информационе технологије у поморству88
35.Водне транспортне технологије88
35.Корозија и заштита материјала88

Предмети под редним бројевима 29, 30, 34, 35 су изборни предмети, студент бира један од два понуђена предмета.