Бродомашинство

Студијски програм Бродомашинство сачињен је у складу са Болоњском конвенцијом и начелима међународне конвенције о стандардима образовања, издавања овлашћења и држању пловидбене страже – STCW 1978/95/10. Студијски програм обезбеђује висококвалитетна знања потребна за највиша официрска звања, Управитељ машине и Други официр машине на броду са машинским комплексом погонске снаге од 3000 kW или јачим (STCW III/2) за потребе Републике Србије и светског тржишта рада. Програм наше школе у великом проценту се поклапа са програмима Грчке, Финске, Велике Британије и Хрватске.

Тежиште наставних предмета је из области техничких наука, прецизније машинства. Поред ове групе предмета незаобилазни су природно математички предмети, хемијско технолошки, информатички, електронички, електротехнички као и енглески језик. Такође су заступљени и предмети из области екологије, економије, права и морнарских вештина. Целокупан наставни процес прати стручна пракса у техничкој радионици предузећа Алатница Лазаревић у којој праксу обављају и студенти Машинског факултета у Београду.

Назив студијског програма: Бродомашинство.
Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова).
Звање: Дипломирани инжењер машинства – Бродомашинство.
Број уписаних по години: 50 студената.

Предуслови за упис:

  • Завршена четверогодишња средња школа,
  • Положен пријемни испит из математике и географије,
  • Комисија за упис вреднује успех из средње школе и успех на пријемном испиту на основу чега израђује ранг листу.

Диплома је призната у иностранству у складу са начелима STCW конвенције.

STCW сертификати

Након завршeтка основних акадeмских студија смeра Бродомашинство студeнт јe оспособљeн за полагањe испита за стицање вeликог броја различитих STCW сeртификата:

  • Заштита морскe срeдинe,
  • Управљањe људским рeсурсима у машинском одeљeњу,
  • Лично прeживљавањe на мору,
  • Основна прва помоћ,
  • Лична бeзбeдност и друштвeна одговорност,
  • Руковањe чамцeм за спасавањe и спасилачким чамцeм, осим брзог спасилачког чамца,
  • Пружањe првe мeдицинскe помоћи на броду,
  • Напрeдно управљањe гашeњeм пожара,
  • Примeна вeштина руковођeња, управљања посадом и унапрeђeњe тимског рада на броду, радни ниво,
  • Примeна вeштина руковођeња, управљања посадом као и унапрeђeњe тимског рада на броду, управљачки ниво.

Знања и вештине

Исход студија на смеру Бродомашинство, јесте: школовање високообразованих кадрова оспособљених да се непосредно укључе у решавање сложенијих питања и проблема у погледу савременог начина управљања бродским погоном и бродарским предузећима; стицање квалификације која омогућава наставак студија и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који су у складу са стеченим знањима и вештинама.

Савладавањем студијског програма Бродомашинство студент стиче следеће опште компетенције:

  • Оспособљеност за експлоатацију и одржавање бродског погона,
  • Оспособљенсти за обављање послова у бродоградилиштима и ремонтним заводима,
  • Оспособљеност за анализу стања, синтезу прикупљених података, успешно предвиђање последица и доношење адекватних решења,
  • Оспособљеност да примењује разне научне методе и поступке у процесу истраживања на свим нивоима бродомашинства,
  • Оспособљеност за примену стеченог знања у конкретним околностима,
  • Оспособљеност да користе савремене концепте, системе, технике и методе за решавање конкретних проблема у професионалном раду,
  • Оспособљеност за тимску сарадњу и пословну комуникацију са сарадницима,
  • Оспособљеност за сарадњу са ужим социјалним и међународним окружењем,
  • Оспособљеност за етичко поступање,упорност и поузданост у раду,
  • Оспособљеност да о свом раду и резултатима рада, обавештавају стручну и ширу јавност.

Занимања поморске пловидбе:

  • Управитeљ машинe на броду са машинским комплeксом погонскe снагe од 3000 kW или јачим, STCW III/2.
  • Други официр машинe на броду са машинским комплeксом погонскe снагe од 3000 kW или јачим, STCW III/2.
  • Управитeљ машинe на броду са машинским комплeксом погонскe снагe од 750 kW до 3000 kW, STCW III/3.
  • Други официр машинe на броду са машинским комплeксом погонскe снагe од 750 kW до 3000 kW, STCW III/3.
  • Официр пловидбeнe стражe на броду са машинским комплeксом погонскe снагe од 750 kW или јачим, STCW

Занимања унутрашње пловидбе:

  • Машиниста трговачкe морнарицe.
  • Машиновођа трговачкe морнарицe.

Прва година

Р.бр. Назив предметаСеместарЕСПБ
1.Инжењерска математика 118
2.Заштита мора и животне средине17
3.Поморско право17
4.Познавање брода и стабилитет пловила18
5.Енглески језик 127
6.Инжењерска математика 228
7.Техничка механика 128
8.Инжењерска графика27

Друга година

Р.бр. Назив предметаСеместарЕСПБ
9.Примена рачунара у поморству37
10.Морнарске вештине38
11.Техничка механика 238
12.Енглески језик 237
13.Сигурност и безбедност пловидбе47
14.Бродска електротехника и електроника48
15.Термодинамика48
16.Отпорност материјала47

Трећа година

Р.бр. Назив предметаСеместарЕСПБ
17.Технички надзор и класификација бродова56
18.Машински елементи55
19.Хидраулика и пнеуматика56
20.Енглески језик 355
21.Бродске електричне машине и уређаји58
21.Парни котлови и турбине58
22.Бродски системи и уређаји67
23.Бродски мотори68
24.Технологија обраде материјала67
25.Електроопрема брода68
25.Бродске турбине68

Предмети под редним бројевима 21 и 25 су изборни предмети, студент бира један од два понуђена предмета.

Четврта година

Р.бр. Назив предметаСеместарЕСПБ
26.Држање страже и симулатор74
27.Енглески језик 475
28.Бродске помоћне машине 75
29.Управљање бродском посадом78
29.Техничка дијагностика78
30.Бродска претоварна средства78
30.Бродски расхладни уређаји78
31.Аутоматизација бродског погона88
32.Стручна пракса86
33.Одржавање бродских машина и хаварије88
33.Корозија и заштита материјала88
34.Поморска медицина88
34.Економика бродарства88

Предмети под редним бројевима 29, 30, 33, 34 су изборни предмети, студент бира један од два понуђена предмета.