Преласци са других студијских програма

Студент основних академских студија друге високошколске установе, лице које има започето или завршено високо образовање на основним академским студијама на другој високошколској установи или лице коме је престао статус студента у складу са Законом, може се поново уписати, односно може прећи на основне студије под условима и на начин прописан Законом о високом образовању РС, Статутом и Правилником о студијама Високе техничке школе академских студија Београд.

Прелазак је могућ на почетку школске године и на почетку семестра а на основу личног захтева студента и одлуке Наставно научног већа Школе. У прву годину школовања могу прећи лица само на почетку другог семестра ако су положили пријемни на претходној високошколској установи који одговара пријемном испиту Школе. Одлуку о сродности пријемног испита доноси Наставно веће у оквиру одлуке о сагласности за прелазак из претходне високошколске установе.

Процедура за упис студената који су започели или завршили школовање на другој високошколској установи је следећа:

  • Кандидат треба да поднесе захтев за прелазак са другог студијског програма,
  • Уз захтев за прелазак, прилаже се оверена листа положених испита,
  • На основу захтева, директор формира комисију која утврђује степен подударности студијског програма високошколске установе и Школе,
  • На основу става комисије, директор формира предлог за Наставно веће,
  • На основу предлога директора Наставно веће доноси одлуку о броју признатих испита, потребној разлици испита за полагање испита и годину студија у коју се кандидат може уписати,
  • Одлука, поред текстуалног дела, мора садржати и табеларни приказ признатих испита са бројчано исказаном оценом и бројем ЕСПБ, која се у једном примерку достаља кандидату и студентској служби и
  • После одлуке Наставног већа, кандидат прилаже извод из матичне књиге рођених, образац индекса и попуњава ШВ образац ради уписа.

Пријављивање за прелазак на Високу техничку школу академских студија може се обавити преко следеће форме.

*
*
*
*
*
Подаци о студенту
*
*
*
*
*
*
*
*
Подаци о сталном боравку студента
*
*
*
Адреса за време студирања и школарина
*
*
*
*
*
Подаци о предузећу или установи које плаћа шкларину:
*