Општа акта

На овој страници налазе се документа која обезбеђују јавни увид у рад Високе техничке школе академских студија у Београду. У прилогу се налазе следећа документа: статут, правилник о студијама, кодекс професионалне етике, правилник о раду студентског парламента, правилник о избору у звања наставника, стратегија обезбеђења квалитета, књига предмета ОАС Наутика, књига предмета ОАС Бродомашинство и књига предмета МАС Лучки меаџмент.

Општа документа

Статут

Правилник о студијама

Кодекс професионалне етике

Правилник о раду студентског парламента

 Правилник о избору у звања наставника

Стратегија обезбеђења квалитета

Стандарди за обезбеђење квалитета

Поступци за обезбеђење квалитета

Уговор са Омега Универзитетом

Годишњи план рада за школску 2019/2020.

Годишњи календар рада за школску 2019/2020.

Књиге предмета

Књига предмета ОАС Наутика

Књига предмета ОАС Бродомашинство

Књига предмета МАС Лучки менаџмент

Научноистраживачки рад

Правилник о научно истраживачком раду и неговању научног подмлатка

Програм научно истраживачког рада и програм развоја научно истраживачког подмлатка

Листа научно истраживачких пројеката

Листа сарадника укључених у научно истраживачке пројекте

Збирни преглед научно истраживачких резултата