Упис на мастер академске студије

Мастер академске студије трају једну годину и омогућавају стицање 60 ЕСПБ што укупно износи 300 ЕСПБ са основним академским студијама. Рокови за упис су јунско – јулски и септембарски. Могућe јe уписати студијe уз рад, што јe прeдвиђeно актуeлним Законом о високом образовању чимe сe формално рeгулишe статус запослeних студeната.

Мастер студијски програм: Лучки менаџмент.
Предуслов за упис: Остварених 240 ЕСПБ бодова у претходном школовању.
Број студената: 25.

Школарина
Трошкови школарине детаљно су описани на следећој страници.

Додатни услови и рангирање кандидата

За упис на мастер академске студије не полаже се пријемни испит, али се за студенте са других студијских програма врши оцењивање сродности програма. Одлуку о нивоу сродности доноси Наставно веће по истој процедури као за прелазак на основне студије. Одлуком се дефинише број допунских испита и рок за њихово полагање који не може бити дужи од почетка другог семестра.

Комисија за пријем студената посебно вреднује претходни рад студената на научно истраживачком раду који може бити: рад у истраживачким организацијама, јавно публиковање радова на студентским смотрама, учешће или вођење научних пројеката као и писање научних саопштења. Ово се бодује оценама 1-5 и придодаје просечној оцени са претходног школовања. Остварена просечна оцена са претходног нивоа школовања је остварен број поена за упис на коју се додају поени по процени комисије. На основу тако укупно утврђеног броја поена формира се ранг листа. Првих 25 кандидата стиче право уписа.

Упис у 2018/2019 школску годину

Конкурс за упис студената на мастер студије у школску 2018/2019 је отворен. Пријем докумената за упис кандидата у јунско-јулском уписном року траје до 09.07.2018. у периоду 09.00-17.00h сваког радног дана а упис кандидата биће обављен 14.07.2018.године од 09.00 до 16.00 часова. Пријем докумената за упис кандидата у септембарском уписном року траје до 21.09.2018. у периоду 09.00-17.00h сваког радног дана а упис кандидата биће обављен 29.09.2018. године од 09.00 до 16.00 часова. Цео текст текст конкурса за упис можете преузети овде. Пријављивање за упис може се обавити преко следеће форме.

*
*
*
*
*
Подаци о студенту
*
*
*
*
*
*
*
*
Подаци о сталном боравку студента
*
*
*
Адреса за време студирања и школарина
*
*
*
*
*
Подаци о предузећу или установи које плаћа шкларину:
*