Систем квалитета

Савет Високе техничке школе усвојио је Стратегију обезбеђења квалитета у складу са стандардима Националног савета за високо образовање Републике Србије. Стратегијом су дефинисани носиоци задатака у процесу обезбеђења квалитета и то:

 1. Комисија за обезбеђење квалитета уопште и контролу квалитета студијских програма (пет чланова, од којих три из реда наставника и сарадника, један из реда ненаставног особља и један представник студената),
 2. Лице задужено за обезбеђење квалитета: доц. др Александар Јовичић,
 3. Наставно-научно веће,
 4. Катедре,
 5. Студенти.

Комисија за контролу квалитета уопште и квалитета студијских програма прати квалитет реализације свих задатака, организује и спроводи анкетирање студената. Приликом анкетирања, студенти оцењују квалитет студијских програма, наставе и услова рада. Право да оцењују квалитет имају студенти који су одслушали најмање 2/3 наставе предвиђене за текућу годину студија. Резултати анкете студената чине саставни део Извештаја о самовредновању. По спроведеном поступку провере квалитета, Комисија за контролу квалитета сачињава Извештај о самовредновању и подноси га Наставно – научном већу.

У настојању да се унапреди квалитет свих делатности, Висока техничка школа ће се се придржавати основних принципа дефинисаних у сопственој Политици обезбеђења квалитета – плански документ, и то:

 1. Развој система управљања квалитетом заснован на пројектованом и системском приступу, уз ангажовање свих запослених, као и студената,
 2. Стално унапређивање стандардизације свих сегмената делатности, ради успешнијег и реалнијег сагледавања процеса рада и предузимања превентивних и корективних мера,
 3. Стално праћење остварења дефинисане декларације установе, мисија и визије,
 4. Систем управљања квалитетом ће бити флексибилан и отворен за преузимање и примену иновираних и најновијих стандарда и процедура,
 5. Рад Високе техничке школе (у даљем тексту Школа), ће се заснивати искључиво на важећим законима и прописима, уз стално ажурирање интерних докумената, прописа, одлука, и пратећег нормативног материјала,
 6. Посебна пажња ће се поклањати праћењу квалитета и напретка наставног и управљачког особља, примењујући стимулативне, али и корективне мере,
 7. И поред обезбеђених изузетних просторних кабинетских услова у којима ће се одвијати наставни процес, Школа ће настојати да их даље осавремени, и развија капацитете за извођење практичне наставе пре свега кроз стручну и радионичку праксу и информатичку подршку
 8. Посебни пажњу ће поклањати неговању академског кодекса понашања, примереној етици у међусобним односима запослених и студената, као и са ужим и ширим окружењем.

Школа ће својим интерним системом управљања пратити и развијати квалитет следећих области:

 1. Квалитет студијских програма и наставног процеса,
 2. Квалитет научноистраживачког и практичног рада наставног особља,
 3. Квалитет студената, наставног и ненаставног особља,
 4. Квалитет уџбеника и шире литературе,
 5. Квалитет библиотечких и информатичких ресурса,
 6. Квалитет управљања установом и квалитет наставне подршке,
 7. Квалитет простора и опреме,
 8. Квалитет финансирања,
 9. Квалитет успостављеног система менаџмента квалитетом.

Као полазиште за праћење области развоја квалитета разрађена су нормативна акта:

 1. Правилник о самовредновању,
 2. Правилник о уџбеницима,
 3. Правилник о упису студената, организацији и правилима студија,
 4. Правилник о мастер студијама,
 5. Правилник о студентском парламенту,
 6. Правилник о избору наставника,
 7. Правилник о библиотеци.