Лучки менаџмент

Овим студијским програмом образују се мастер менаџери у области лучког менаџмента, продубљивањем постојећих и усвајањем нових квалитетних знања у следећим областима: менаџмент у бродарству и лукама, организација саобраћаја и логистика, управљање отпадним материјама са бродова, менаџмент квалитетом, мултимодални транспорт, управљање људским ресурсима, међународни систем поморске сигурности којим се студенти оспособљавају за самостални истраживачки рад из области лучког менаџмента. Наставни садржај овог студијског програма усклађен је са научним сазнањима и светским токовима из области лучког менаџмента. Студијски програм МАС Лучки менаџмент заснован је на пракси најеминентнијих високообразовних институција из света. Темељи се на потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области лучког менаџмента. Висок ниво усаглашености постигнут је са програмима у Великој Британији, Шпанији, Литванији.

Теме за мастер рад студенти могу самостално предложити или изабрати неку од понуђених тема које предлажу наставници. У оба случаја студенти, уз менторство наставника, прво израђују идејни пројекат рада а затим, када одбране идејни пројекат, приступају изради мастер рада.

Назив студијског програма: Лучки менаџмент.
Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова).
Звање: Мастер менаџер – Лучки менаџмент.
Број уписаних по години: 25 студената.

Предуслови за упис:

  • Oстварeних 240 ЕСПБ (eвропски систeм прeноса бодова) у прeтходном школовању.
  • За студeнтe који нису завршили Високу техничку школу врши сe оцeњивањe сродности програма од странe Наставног вeћа школe.

Предметно специфичне компетенције које стичу студенти студијског програма Лучки менаџмент мастер студија су:

  • Компетентно вршење послова управљања и организације рада у оквиру бродарских предузећа, лука и лучких капетанија,
  • Вршење израде краткорочних, средњерочних и дугорочних планова у оквиру оквиру бродарских предузећа, лука и лучких капетанија,
  • Примена метода, поступака и процеса истраживања и анализе ради дефинисања проблема у области лучког менаџмента,
  • Правилна анализа датог стања, синтеза прикуљених податка, предвиђање могућих последица и адекватно решавање задатака у области лучког менаџмента,
  • Самостално организовање водног саобраћаја и примена логистике у обезбеђењу неопходних услова за безбедну пловидбу брода,
  • Примена опција управљања отпадом у складу са специфичним проблемом управљања отпадним материјама са бродова, као и предлагање поступака сакупљања и третмана отпадних материја у складу са принципима управљања отпадом и законском регулативом,
  • Развијање свести о менаџменту квалитетом као неопходном систему логичких процедура, имиџу бродарске корпорације који даје компаративну предност на глобалном тржишту,
  • Решавање проблема организовања мултимодалног транспорта.

Прва година

Р/Б Назив предметаСеместарЕСПБ
1.Менаџмент у бродарству и лукама17
2.Организација саобраћаја и логистика16
3.Управљање отпадним материјама са бродова18
3.Менаџмент квалитетом18
4.Мултимодални транспорт18
4.Управљање људским ресурсима18
5.Међународни систем поморске сигурности27
6.Стручна пракса23
7.Студијски истраживачки рад27
8.Мастер рад214

Предмети под редним бројевима 3 и 4 су изборни предмети, студент бира један од два понуђена предмета.